Koło Terenowe Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Białymstoku zrzesza emerytów i rencistów Służby Więziennej pełniących w przeszłości służbę w Areszcie Śledczym w Białymstoku, Oddziale Zewnętrznym w Białymstoku oraz członków rodzin uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłych funkcjonariuszach, emerytach lub rencistach SW. Od 2019 roku członkami Związku mogą być również współmałżonkowie emerytów i rencistów SW oraz inne osoby uprawnione do renty rodzinnej po zmarłych funkcjonariuszach, emerytach i rencistach Służby Więziennej.

Zapraszamy wszystkich emerytów i rencistów Służby Więziennej do współpracy i uczestnictwa w pracy Koła. W szczególności zwracamy się do funkcjonariuszy, którzy planują odejście na zaopatrzenie emerytalne lub już zakończyli swoją służbę a chcą pozostać nadal osobami aktywnymi i współuczestniczyć w działalności Koła. Liczymy też na obecność w Kole współmałżonków - członków Koła emerytów i rencistów. Główne cele i zadania naszego koła emerytów zostały określone w Statucie KZEiRSW ale najważniejsze z nich to konsolidacja środowiska emerytów, współpraca z kierownictwem Aresztu Śledczego w Białymstoku w zakresie opiniowania wniosków o pomoc finansową osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej, refundację poniesionych kosztów na leczenie i rehabilitację, organizacja wspólnych wycieczek i spotkań integracyjnych ze środków finansowych z Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin. Corocznie też są organizowane cykliczne spotkania ze środowiskiem wszystkich emerytów i rencistów w okresach świątecznych Bożego Narodzenia i Wielkanocy. W tym zakresie, Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej reprezentuje interesy wszystkich emerytów i rencistów Aresztu Śledczego w Białymstoku, zarówno zrzeszonych w Kole emerytów jak i nie zrzeszonych.

Nasz związek, opiera się na składkach członkowskich, których wysokość została określona przez Zarząd Główny KZEiR SW oraz Uchwałą zebrania ogólnego członków Koła Terenowego przy Areszcie Śledczym Białymstoku i od 1 stycznia 2023 roku wynosi 80 złotych rocznie. Działalność Zarządu Koła jest jawna a wydatki podlegają ścisłej kontroli Komisji Rewizyjnej oraz corocznej ocenie walnego zebrania wszystkich członków stowarzyszenia. Z działalnością Koła emerytów możecie zapoznać się odwiedzając Naszą stronę internetową, do której serdecznie zapraszamy.

Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.Kontakt:

Koło Terenowe Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w Białymstoku
15-377 Białystok ul.Mikołaja Kopernika 21

REGON: 47168965000042
Konto Bankowe 83 1020 1332 0000 1402 1344 9980

białystok
kontakt: tel. 663 392 323
e-mail: zarzad@kzeirsw.bialystok.pl
http://kzeirsw.bialystok.pl
Facebook: KZEiRSW-Koło-Terenowe-AŚ-Białystok


Zapraszamy w Nasze szeregi. Członkowie Zarządu Koła są do Waszej dyspozycji w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 10:00 - 12:00 w pokoju nr 9 przywięziennego hotelu Aresztu Śledczego w Białymstoku oprócz miesiąca lipca i sierpnia. Wystarczy wypełnić druk i przekazać do Zarządu Koła lub skontaktować się bezpośrednio z przewodniczącą Koła. Poniżej przedstawiamy druki do wykorzystania w zależności od danej sytuacji:


- druk - wniosek o objęcie świadczenia socjalnymi emeryta Służby Więziennej z innej jednostki penitencjarnej niż Areszt Śledczy w Białymstoku. Wypełniony druk należy złożyć do działu kadr Aresztu Śledczego w Białymstoku, osobiście lub tradycyjną pocztą.


- druk deklaracji wstapienia do Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Białymstoku. Wypełnioną deklarację należy osobiście złożyć do Zarządu Koła. Po załatwieniu formalności zostanie wydania legitymacja członka Koła Emerytów.


- druk - zgoda członka Koła Emerytów na wykorzystanie wizerunku członka Koła Terenowego KZEiR SW na własnej domenie - stronie internetowej http://kzeirsw.bialystok.pl poprzez umieszczanie zdjęć na wspólnie organizowanych spotkaniach: wycieczkach, imprezach integracyjnych, zebraniach. Wypełniony druk pozostaje w dyspozycji Zarządu Koła.


- druk - wniosek do Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku o udzielenie pomocy socjalnej. Wypełniony druk wraz wymaganymi załącznikami poświadczającymi uprawnienia merytalno - rentowe emeryta, np. decyzja o przyznaniu ostatniej wysokości emerytury - renty, zaświadczenia lekarskie, faktury o poniesionycch wydatkach na leczenie: zakupu leków, itp należy przekazać bezpośrednio do działu kadr Aresztu Śledczego w Białymstoku lub przesłać tradycyjną pocztą. Decyzję o przyznaniu pomocy socjalnej lub jej odmowie podejmuje Dyrektor Aresztu Śledczego.