Przepisy- Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin


- Statut Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej z siedzibą w Łodzi. Podstawowy przepis regulujący struktury i działalność Związku, w tym Kół Terenowych.


- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej. Podstawowy przepis regulujący przyznawanie pomocy socjalnej uprawnionym emerytom i rencistom SW.


Druki- druk - wniosek o objęcie świadczenia socjalnymi emeryta Służby Więziennej z innej jednostki penitencjarnej niż Areszt Śledczy w Białymstoku. Wypełniony druk należy złożyć do działu kadr Aresztu Śledczego w Białymstoku, osobiście lub tradycyjną pocztą.


- druk deklaracji wstapienia do Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Białymstoku. Wypełnioną deklarację należy osobiście złożyć do Zarządu Koła. Po załatwieniu formalności zostanie wydania legitymacja członka Koła Emerytów.


- druk - zgoda członka Koła Emerytów na wykorzystanie wizerunku członka Koła Terenowego KZEiR SW na własnej domenie - stronie inetrnetowej http://kzeirsw.bialystok.pl poprzez umieszczanie zdjęć na wspólnie organizowanych spotkaniach: wycieczkach, imprezach integracyjnych, zebraniach. Wypełniony druk pozostaje w dyspozycji Zarządu Koła.


- druk - wniosek do Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku o udzielenie pomocy socjalnej. Wypełniony druk wraz wymaganymi załącznikami poświadczającymi uprawnienia merytalno - rentowe emeryta, np. decyzja o przyznaniu ostatniej wysokości emerytury - renty, zaświadczenia lekarskie, faktury o poniesionycch wydatkach na leczenie: zakupu leków, itp należy przekazać bezpośrednio do działu kadr Aresztu Śledczego w Białymstoku lub przesłać tradycyjną pocztą. Decyzję o przyznaniu pomocy socjalnej lub jej odmowie podejmuje Dyrektor Aresztu Śledczego.


Pozostałe Druki, Pisma, Uchwały i Dokumenty utworzone przez Zarząd Główny Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Słuzby Więziennej- Uchwały Zarządu Głównego z dnia 27-28 września 2022 r.


- Ordynacja Wyborcza na VI Zjazd Delegatów


- Instrukcja Nr 1 2022 w sprawie dokumentowania i prowadzenia KT


- Zał 1 Instrukcji Nr 1 z 2022 r Druk Nowej Deklaracji członkowskiej 2019 r


- Zał 2 Instrukcji Nr 1 z 2022 r Druk Dowodu Wpłaty KP


- Zał 2 Instrukcji Nr 1 z 2022 r Druk Dowodu Wpłaty Rb


- Zał 3 Instrukcji Nr 1 z 2022 r Druk Raportu Kasowego


- Zał 4 Instrukcji Nr 1 z 2022 r Druk Informacji z KT wzór nowy (2014 r)


- Zał 5 Instrukcji Nr 1 z 2022 r Druk wpłaty na zbiorowej liście uczestników imprezy


- Zał 6 Instrukcji Nr 1 z 2022 r Druk oświadczenia odpowiedzialności za powierzone mienie
- LINK: Pozostałe druki, do pobrania ze strony internetowej Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej;


- LINK: Pisma, Uchwały i inne Dokumenty Zarządu Głównego do pobrania ze strony internetowej Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej;