Dołącz do nas

Członkowie Zarządu Koła są do Waszej dyspozycji w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 10:00 - 12:00 w pokoju nr 9 przywięziennego hotelu Aresztu Śledczego w Białymstoku oprócz miesiąca lipca i sierpnia.

Uwaga, od dnia 5 grudnia 2023 roku na terenie przywięziennego Aresztu Śledczego w Białymstoku zostały wprowadzone zmiany organizacji ruchu, zarówno dla osób wchodzących jak i wjazdu samochodów. Prawo wstępu na teren na podstawie legitymacji służbowej mają wyłącznie zatrudnieni funkcjonariusze ( legitymacja z chipem ) , pozostałe osoby - jak emeryci i renciści Aresztu Śledczego w Białymstoku mogą wejść tylko z osobą posiadającą dodatkową kartę wstępu wydaną przez kierownictwo jednostki członkom zarządu Koła Emerytów. Dlatego też każdorazowo przed wejściem ( jak i wyjściem ) na teren tzw. "ogrodu" należy skontaktować się telefonicznie z zarządem ( wykaz telefonów dostępny na naszej stronie internetowej w linku "dane kontaktowe zarządu koła".

Aby wstąpić do Koła Emerytów wystarczy wypełnić druk deklaracji członkowskiej wraz z oświadczeniem o wykorzystaniu wizerunku do celów statutowych i przekazać do Zarządu Koła lub skontaktować się bezpośrednio z przewodniczącą Koła.

Poniżej linki - do pobrania, wydruku dokumentów samodzielnie:
Najlepiej jednak zrobić to osobiście, a po załatwieniu niezbędnych formalności otrzymasz legitymację członka Koła Emerytów. Kontakt z przewodniczacą koła kol. Bogusią tel. 663 392 323.

Trzeba też liczyć się z koniecznością uregulowania pierwszej składki członkowskiej - 80 zł rocznie. Zalecamy też dokonywanie opłat w formie przelewu na nasze konto bankowe:

KZEiR Służby Więziennej Koło Terenowe w Białymstoku
ul. Kopernika 21 15-377 Białystok

83 1020 1332 0000 1402 1344 9980
W tytule przelewu należy podać "składka członkowska za ... rok" oraz imię i nazwisko członka Koła Emerytów

Zapraszamy wszystkich emerytów i rencistów Służby Więziennej do współpracy i uczestnictwa w pracy Koła. W szczególności zwracamy się do funkcjonariuszy, którzy planują odejście na zaopatrzenie emerytalne lub już zakończyli swoją służbę a chcą pozostać nadal osobami aktywnymi i współuczestniczyć w działalności Koła. Liczymy też na obecność w Kole współmałżonków - członków Koła emerytów i rencistów. Główne cele i zadania naszego koła emerytów zostały określone w Statucie KZEiRSW ale najważniejsze z nich to konsolidacja środowiska emerytów, współpraca z kierownictwem Aresztu Śledczego w Białymstoku w zakresie opiniowania wniosków o pomoc finansową osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej, refundację poniesionych kosztów na leczenie i rehabilitację, organizacja wspólnych wycieczek i spotkań integracyjnych ze środków finansowych z Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin. Corocznie też są organizowane cykliczne spotkania ze środowiskiem wszystkich emerytów i rencistów w okresach świątecznych Bożego Narodzenia i Wielkanocy. W tym zakresie, Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej reprezentuje interesy wszystkich emerytów i rencistów Aresztu Śledczego w Białymstoku, zarówno zrzeszonych w Kole emerytów jak i nie zrzeszonych.
Jesteśmy też członkiem Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

Nasz związek, opiera się na składkach członkowskich, których wysokość została określona przez Zarząd Główny KZEiR SW oraz Uchwałą zebrania ogólnego członków Koła Terenowego przy Areszcie Śledczym Białymstoku i od 1 stycznia 2023 roku wynosi 80 złotych rocznie. Działalność Zarządu Koła jest jawna a wydatki podlegają ścisłej kontroli Komisji Rewizyjnej oraz corocznej ocenie walnego zebrania wszystkich członków stowarzyszenia.
Z działalnością Koła emerytów możecie zapoznać się odwiedzając Naszą stronę internetową, do której serdecznie zapraszamy...