HistoriaNasza Historia


* 1906 r - początek budowy kompleksu więzienia w Białymstoku pod administracją władz carskich. Powstały do 1912 r obiekt, jako Oddział Więzienia Powiatowego, który bezpośrednio podlegał władzom Inspekcji Więziennej guberni grodzieńskiej znajdował się na trasie kolejowej Warszawa-Petersburg i wykorzystywany był jako więzienie etapowe w drodze na Syberię. Obiekt był bardzo nowoczesny jak na owe czasy, skanalizowany i zelektryfikowany. Ze względu na swoją architekturę ochrzczono go z czasem mianem "więzienia z czterdziestu kominami". Obecnie, budynki posiadają wyjątkową wartość historyczną dla miasta i regionu, również o znaczeniu martyrologicznym;

* 1915 r - I wojna światowa, opuszczenie miasta Białystok przez Rosjan, wkroczenie wojsk niemieckich;

* 1919 r - opuszczenie miasta przez niemców ( lata 1916 r. - 1917 r. - 1918 r. ) - luty 1919 r wyzwolenie miasta Białystok. Dekretem Naczelnika Państwa z dnia 8 lutego 1919 r. ustanowiono zasady funkcjonowania więziennictwa w Polsce. Z dniem 1 lipca 1919 r pierwszym Naczelnikiem więzienia w Białymstoku został Mieczysław Butwiłowicz a w późniejszym okresie byli: Kazimierz Roszkowski i Wacław Furmańczyk;

* 1920 r - lipiec - ponowne zajęcie miasta przez bolszewików, sierpień - powrót władz polskich;

* 1932 r - podpisanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego - Rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 1932 r o Straży Więziennej w którym określono wzory umundurowania i uzbrojenie formacji;

* 1939 r - II wojna światowa, wrzesień - wejście wojsk niemieckich do miasta, przekazanie miasta pod administrację rosyjską. Uruchomienie więzienia pod zarządem NKWD;

* 1941 r - atak Niemców w czerwcu 1941 r na Związek Radziecki był zaskoczeniem dla Rosjan, naczelnik więzienia w Białymstoku Kowalow wraz z administracją pośpiesznie opuścił miasto a więźniowie przy udziale mieszkańców uwolnili się. Białostockie więzienie uniknęło ewakuacji;

* 1941 r - 1944 r - po napaści Niemiec na Związek Radziecki białostockim więzieniem więzieniem zarządza policja kryminalna i gestapo, dokonywane są masowe egzekucje, w tym na terenie tzw. przyległego "ogrodu" pod murem. W więzieniu przetrzymywano osoby nie tylko z terenów pobliskich ale i z terenów III Rzeszy, m.inn. Cyganów a większość z nich trafiała później do obozów koncentracyjnych.

Do 1943 r, nieliczną kadrę więzienną stanowili, byli przedwojenni funkcjonariusze - Polacy, chętnie przyjmowani przez Niemców. Część z nich działała z polecenia organizacji konspiracyjnych AK, później wymieniono ich na Ukraińców. Pod koniec wojny, w miarę zbliżania się frontu, więzienie zostało ewakuowane, część więźniów zgładzono a obiekt został zaminowany. W okresie niemieckiej okupacji więzieniem zarządzał Gustaw Hamman i Hubner;

* 1944 r - sierpień, ponowne wkroczenie wojsk rosyjskich, więzieniem zarządza NKWD. Białostockie więzienie pełniło rolę więzienia etapowego, po krótkich przesłuchaniach więźniów przygotowywano do dalszej wywózki;

* 1945 r - przejmowanie więzień przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego - Departament Więziennictwa, białostockie więzienie jako Centralne Więzienie Karno - Śledcze podlegało bezpośrednio pod Wydział Więziennictwa Wojewódzkiego Urzędu Publicznego w Białymstoku i obejmowało teren województwa białostockiego. Pomimo zmian i przejmowania nadzoru nad więzieniem przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, faktyczny zarząd na więzieniem nadal sprawuje NKWD. Następuje lawinowy wzrost liczby więźniów wraz z pogarszającymi warunkami bytowymi.

W białostockim więzieniu przetrzymywani są również członkowie podziemia niepodległościowego. Jednocześnie, w maju 1945 r odnotowano pierwszą, spektakularną ucieczkę z więzienia. Poza mury więzienia wydostało się ok. 100 więźniów w większości politycznych. W efekcie, ówczesne władze musiały dokonać dużych zmian kadrowych.

W latach 1945 - 1949 r kolejnymi Naczelnikami więzienia byli: Jefim Parfieniuk, Jan Staszkowski , Włodzimierz Szarało, Teodor Kołodko i Stanisław Szyszkowski;
Przez lata następne nazwa jednostki uległa zmianie na Wojewódzki Areszt Śledczy i Wojewódzki Zarząd Zakładów Karnych w Białymstoku. Do chwili zmian podziału administracyjnego w 1975 r, były to samodzielne jednostki organizacyjne więziennictwa.

* 1947 r – podpisanie Dekretu z dnia 3 lutego 1947 r o odszkodowaniu dla funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa, żołnierzy Wojska Polskiego i członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej którzy utracili zdolność do pracy w walce z wrogami Polski Demokratycznej, oraz osób pozostałych po poległych w tej walce - dot. uprawnień emerytalno-rentowych byłych funkcjonariuszy Straży Więziennej;

* 1954 r - podział Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komitet ds Bezpieczeństwa Publicznego - przejęcie więzień przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - Dekret Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 20 lipca 1954 r o Służbie Więziennej.

Kolejnymi Naczelnikami więzienia w latach 1953 - 1962 r byli: Józef Kościński, Leon Ozgowicz, Tadeusz Należyty oraz Józef Gotta;

Dekretem Rady Państwa z 1954 r została zmieniona też nazwa Straży Więziennej na Służbę Więzienną, nastąpiło kolejne zerwanie z tradycją więziennictwa sprzed 1939 r;

* 1955 r – podpisanie Dekretu z dnia 9 listopada 1955 r o zaopatrzeniu emerytalnym Milicji Obywatelskiej i Służby Więziennej;

* 1959 r - podporządkowanie więzień pod Ministerstwo Sprawiedliwości - Ustawa z dnia 10 grudnia 1959 r o Służbie Więziennej;

* Od 1975 r w Służbie Więziennej zostają wprowadzone stopnie obowiązujące w wojsku a od 1984 r korpus podoficerski i oficerski uzupełniono o dodatkowy korpus chorążych;

* 1977 r - zmiana organizacyjna, utworzono pierwsze Okręgowe Zarządy Zakładów Karnych , białostockie więzienie podlega pod Okręgowy Zarząd Zakładów Karnych w Lublinie.

W latach 1969 - 1990 Naczelnikami więzienia byli: Edward Kwiatkowski, Henryk Radkowiak, płk Marian Jedynak oraz mjr Zdzisław Kempiński;

* 1980 r - kolejna zmiana organizacyjna, białostockie więzienie podlega pod Okręgowy Zarząd Zakładów Karnych w Olsztynie;

* 1981 r – w czasie trwania stanu wojennego (1981-1982) Areszt Śledczy w Białymstoku był również miejscem internowania członków opozycji;

* 1984 r - zawiązanie pierwszych nieformalnych struktur Koła Emerytów i Rencistów przy Areszcie Śledczym w Białymstoku. Pierwszym Przewodniczącym Koła został kol. Włodzimierz Korch ( 1984 r - 2011 r );
Był to okres integracji społeczności emerytów. Jak większość ówczesnych związków, powstawały koła emerytów przy aresztach śledczych i zakładach karnych, jeszcze nie do końca sformalizowane i bez ram prawnych. Ich głównym celem, w czasach transformacji ustrojowej była potrzeba ochrony praw emerytów Służby Więziennej. Inicjatorami założenia Koła Emerytów byli emeryci - oficerowie Aresztu Śledczego w Białymstoku. Dopiero w 1998 roku, uznając potrzebę dalszego działania, zakończono zjednoczenie wszystkich kół pod jednym szyldem - stowarzyszenia KZEiRSW;

* 1990 r - areszt pełni funkcję Rejonowego Aresztu Śledczego któremu podlegały jednostki penitencjarne województwa białostockiego. Jednostką kieruje Naczelnik ppłk Wacław Eilmes ( 1990 r - 1996 r ).
Lata osiemdziesiąte ub. wieku przyniosły falę zmian ustrojowych w Polsce, nie ominęły również białostockiego aresztu. Lata internowania opozycji, późniejszy okres buntów w polskich więzieniach / 1989 rok / doprowadziły do pokoleniowej zmiany funkcjonariuszy. Nowa kadra, od 31 lipca 1990 roku była przyjmowana do służby już w nowych realiach;

* 1994 r - Uchwalenie Ustawy z dnia 18 lutego 1994 r o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Służby Więziennej...;

* 1996 r - powołanie Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej, białostockie więzienie ponownie zostaje aresztem śledczym i podlega OISW w Białymstoku. W ramach Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku do 2022 r funkcjonowały jednostki penitencjarne : AŚ Białystok, ZK Białystok, AŚ Hajnówka, AŚ Suwałki, ZK Czerwony Bór, ZK Grądy-Woniecko i ZK w Przytułach Starych ( dawniej AŚ w Ostrołęce );
Uchwalenie nowej - ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r o Służbie Więziennej.
W tym czasie jednostką kieruje Dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku ppłk Aleksander Bazyluk ( 1996 r - 2000 r );

* 1998 r -prawomocnym Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Łodzi zostało zarejestrowane Nasze stowarzyszenie jako Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, w którym do chwili obecnej funkcjonuje między innymi Koło Terenowe KZEiRSW przy Areszcie Śledczym w Białymstoku;
Koło Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Białymstoku zostało przyjęte do związku podczas pierwszego zebrania Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej z siedzibą w Łodzi, którego też, razem z innymi Kołami byliśmy założycielem. Do tej chwili działalność Koła Emerytów sprowadzała się wyłącznie zadań samopomocowych przy organizacji zakupów trudno dostępnych artykułów i spotkań we własnym gronie przy kawie i ciasteczkach. Tu należy podkreślić pozytywny stosunek ówczesnej kadry kierowniczej aresztu do naszej organizacji udzielając nam wszelkiej pomocy przy wyposażeniu przydzielonego nam pomieszczenia. Teraz, nasza działalność nabrała innego charakteru, zostaliśmy organizacją ogólnokrajową.

Pierwsze władze Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej tworzyli:
ZARZĄD GŁÓWNY – Bogusław Iskrzyński (przewodniczący), Krzysztof Wijas, Zbysław Melaniuk (wiceprzewodniczący), Kazimierz Jędrzejczak (sekretarz), Bogumił Wojtasik (skarbnik), Władysław Gębala, Bronisław Grajewski, Leszek Gronkowski, Tadeusz Klimek, Bohdan Lachowski, Zygmunt Łazarczyk, Henryk Maciejewski, Stanisław Maszczyk, Jan Muszyński, Kazimierz Maj, Jan Szczepanowski i Jan Włodarczyk (członkowie);
GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA – Czesław Szpak (przewodniczący), Błażej Kaczmarek (zastępca), Janusz Kozieł, Włodzimierz Korch - emeryt Aresztu Śledczego w Białymstoku, Kazimierz Budzyński, Jerzy Telenga i Zdzisław Gołos (członkowie);

* 2005 r - listopad, nadanie sztandaru Aresztowi Śledczemu w Białymstoku przez Prezydenta miasta Białegostoku Ryszarda Tura. Fundatorem sztandaru była między innymi Fundacja „Szansa” kierowana przez emeryta SW Stanisława Szymańskiego. W tym okresie jednostką kieruje Dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku mjr Andrzej Wiśniewski ( 2000 r - 2006 r );

* 2006 r - zmiana przepisów dotyczących wykorzystania funduszu socjalnego w jednostkach organizacyjnych SW. Zawarte w nim regulacje w istotny sposób ograniczyły nie tylko rolę zarządów kół w opiniowaniu szeroko rozumianej problematyki socjalnej, jak i znacząco zmniejszyły sam zakres możliwości wykorzystywania funduszu socjalnego na potrzeby kół. Faktycznie jedynym jego dysponentem stał się dyrektor jednostki, a przedstawiciele środowiska emeryckiego w kontekście tego rozporządzenia zostali sprowadzeni do roli petentów co miało negatywny wpływ na działalność kół emeryckich;

* 2006 r - zmiana na stanowisku Dyrektora Aresztu Śledczego , jednostką kieruje ppłk Ryszard Jasieńczuk ( 2006 r - 2007 r );

* 2008 r - potwierdzenie przez KZEiRSW zasady, że zarządy kół terenowych reprezentują interesy wszystkich emerytów i rencistów Służby Więziennej – zrzeszonych i niezrzeszonych;

* 2009 r - zmiana na stanowisku Dyrektora Aresztu Śledczego , jednostką kieruje mjr Jarosław Kopczuk ( 2009 r - 2011 r );

* 2009 r - rozpoczęcie działalności Komitetu Założycielskiego Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej. Na I Kongresie nowo powstałej organizacji w marcu 2010 roku wybrano władze, w skład których weszli przedstawiciele Naszego Związku.
Powolne jednoczenie się społeczności emerytów służb mundurowych / powstałych w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych związków i stowarzyszeń różnych formacji służb mundurowych /. Proces ten, z przerwami trwa do chwili obecnej;

* 2010 r - kolejna zmiana ustawy o Służbie Więziennej - Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r o Służbie Więziennej. W latach 2011 - 2020 r jednostką kierował Dyrektor Aresztu Śledczego płk Wojciech Prażmowski;

* 2011 r - zmiana na stanowisku Przewodniczącego Koła Terenowego, tę funkcję pełnił kol. Aleksander Trofimiuk ( 2011 r - 2012 r );

* 2012 r - zmiana na stanowisku Przewodniczącego Koła Terenowego, tę funkcję pełnił kol. Henryk Łukowski ( 2012 r - 2019 r );

* 2014 r - w latach 2014 - 2016, podczas prac w piwnicach budynku administracyjnego aresztu ( dawniej areszt UBP ) odkryto szczątki 10 osób i drobne fragmenty kości co najmniej jeszcze jednej. To tam odnaleziono jamę grobową ze szczątkami czterech osób. Na czaszkach dwóch z nich widnieją ślady postrzałowe. Stan zachowania pozostałych dwóch szkieletów nie pozwolił na wstępne ustalenie przyczyn śmierci dawnych więźniów. Sprawę prowadził IPN Oddział w Białymstoku w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie zbrodni komunistycznych i przeciwko ludzkości, dokonanych przez funkcjonariuszy białostockich struktur Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w latach 1944-54. W poprzednim okresie, od 2013 roku takie prace prowadzono też na terenie przywięziennym, tzw. "ogrodzie". Tam odnaleziono szczątki ok. 300 osób;

* 2015 r - Na wniosek Koła Terenowego KZEiR SW przy Areszcie Śledczym w Białymstoku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku płk Mirosław Dudar wyróżniony został najwyższym odznaczeniem związku MEDALEM GRATIA SENIORUM.

* 2016 r - wprowadzenie zmiany w Ustawie emerytalnej SW - tzw. ustawy dezubekizacyjnej, radykalnie obniżającej świadczenia emerytalno - rentowe funkcjonariuszom, którzy pełnili „służbę na rzecz totalitarnego państwa” między 22 lipca 1944 r. a 31 lipca 1990 r. - zmiany Ustawy z dnia 18 lutego 1994 r o zaopatrzeniu emerytalnym Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
"Ustawa represyjna", bo taką nazwę ustawy przyjęto w środowisku emerytów służb mundurowych, która objęła okres w którym Służba Więzienna podlegała pod Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego / 1944 r / i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych / 1954 r / do chwili przejęcia przez Ministerstwo Sprawiedliwości / 1956 r /. Ten okres służby uznany został za okres "bezskładkowy". Ponadto, w sposób identyczny potraktowano również osoby pobierające renty rodzinne po zmarłych emerytach. Te osoby, na podstawie pozyskanych informacji z akt Instytutu Pamięci Narodowej otrzymały świadczenia w wysokości najniższej krajowej. Rozpoczęte odwoławcze procesy sądowe w tej sprawie trwają do dziś... W Służbie Więziennej ustawą objęto ok. 1.400 osób - emerytów i rencistów, w tym ok. 80% z tego to wdowy po zmarłych emerytach pobierające świadczenia emerytalne;

* 2017 r - lipiec, uruchomienie strony internetowej Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Białymstoku, pod nazwą kzeirsw.bialystok.pl

Głównym inicjatorem powstania strony internetowej Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Białymstoku był emeryt SW kol. Andrzej Stelmaszuk. Z założenia strona internetowa miala poprawić system komunikacji między Zarządem Koła a członkami, z czasem pojawiły się dodatkowe informacje o przepisach obowiązujących wszystkich emerytów i rencistów SW, przydatne druki, galerię zdjęć, interesujące linki a nawet podjęto próbę zapisu historii Aresztu Śledczego w Białymstoku wraz istniejącym Kołem Emerytów. Ponadto, na domenie uruchomiono pocztę elektroniczną z własną nazwą stowarzyszenia: zarzad@kzeirsw.bialystok.pl
Na wniosek Koła Terenowego KZEiR SW przy Areszcie Śledczym w Białymstoku Dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku płk Wojciech Prażmowski wyróżniony został najwyższym odznaczeniem związku MEDALEM GRATIA SENIORUM;

* 2018 r - Zmiana ustawy o Służbie Więziennej z dnia 16 maja 2018 r. W zasadniczej części zmiany dotyczą funkcjonowania nowo powołanej uczelni służb państwowych nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości, studiów, szkoleń i doskonalenia zawodowego.
Ustawa przewidywała m.in. utworzenie uczelni Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, kształcącej na studiach pierwszego i drugiego stopnia przyszłą kadrę tej Służby. Uczelnia ma być nadzorowana przez Ministra Sprawiedliwości i działać "na wzór rozwiązań sprawdzonych", gdyż obecnie własne specjalistyczne uczelnie i szkoły ma Policja, Straż Pożarna oraz Siły Zbrojne. Od 2020 r Uczelnia rozpoczęła swoją działalność;

* 2018 r - XX lecie powołania Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej z siedzibą w Łodzi. V Zjazd Delegatów Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej wprowadził nowe zapisy do Statutu naszego związku, i tak od 2019 r członkami Koła mogą być również małżonkowie emerytów i rencistów, Koła Terenowe mogą samodzielnie zwiększać wysokość składek rocznych i od tych kwot nie będzie odprowadzany częściowy udział do Zarządu Głównego. Z ramienia Koła Terenowego delegatem na V Zjazd był kol. Henryk Łukowski ;

* 2019 r - luty, zmiana na stanowisku Przewodniczącego Koła Terenowego, tę funkcję pełnił kol. Andrzej Stelmaszuk ( luty 2019 r – lipiec 2020 r. );
W miesiącu lutym zebranie ogólne członków Koła dokonało wymiany składu Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej. Ustalono nowy podział obowiązków, założono konto bankowe, rozpoczęto archiwizację dokumentów Koła Terenowego oraz zdjęć z lat ubiegłych, wykonano cesję domeny kzeirsw.bialystok.pl., podwyższono stawkę składki członkowskiej z 30 zł do wysokości 50 zł. Rozpoczęto nowy etap działalności stowarzyszenia.
W lipcu 2020 r Przewodniczący Koła kol. Andrzej Stelmaszuk złożył rezygnacją z pełnionej funkcji i podjął próbę założenia odrębnej organizacji emeryckiej – niezależnego od KZEiR SW stowarzyszenia. Przyczyną tych zamierzeń było niezadowolenie wśród członków Koła Emerytów z działalności Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi , brakiem kontaktu z Zarządem Głównym oraz koniecznością corocznego odprowadzania 30% swoich składek członkowskich do ich budżetu, nie oferując w zamian żadnej pomocy, nawet prawnej. Skostniałe , nie reformowalne stare struktury od chwili powołania w 1998 r KZEiR SW znacznie ograniczały działalność kół terenowych pozbawiając ich prawa do samodzielności. Nie była to jednostkowa decyzja, bowiem część już funkcjonujących Kół Terenowych podjęło samodzielne decyzje o ich likwidacji szukając własnej drogi rozwoju. Rozpoczęty proces poszukiwania własnej tożsamości trwa, a kolejne, szybkie zmiany składu Zarządu Koła Terenowego w kolejnych latach, potwierdzałyby taką potrzebę;

*2020 r - sierpień, zmiana na stanowisku Przewodniczącego Koła Terenowego, tę funkcję pełniła kol. Wanda Santarek ( sierpień 2020 r – maj 2021 r );

* 2020 r - wrzesień, zmiana na stanowisku Dyrektora Aresztu Śledczego, od września 2020 r do grudnia 2021 r jednostką kierował ppłk Wojciech Januszewski;

* 2021 r – maj, kolejna zmiana na stanowisku Przewodniczącej Koła Terenowego, tę funkcję pełni kol. Bogusława Bieryło ( maj 2022 r - );
Zmiana składu Zarządu Koła była związana z kolejną rezygnacją Przewodniczącej Koła kol. Wandy Santarek. Pierwsze zebranie członków Koła po długiej przerwie spowodowanej nakazowym ograniczeniem kontaktów nie zdecydowało się na propozycję wyjścia spoza KZEiRSW i założenie własnego stowarzyszenia a nowo powołany Zarząd potwierdził kontynuację w dotychczasowych ramach. Po niemal rocznej przerwie w organizacji spotkań członków Koła Emerytów ( 2020 - 2021 r ) spowodowanej zagrożeniem sars cov 2, działalność koła i Zarządu została wznowiona w normalnym trybie.

Po wielu latach funkcjonowania Koła Emerytów w pomieszczeniach budynku administracyjnego aresztu, w miesiącu czerwcu kierownictwo jednostki podjęło decyzję o przeniesieniu naszej siedziby do wydzielonego pokoju w przywięziennym hotelu jednostki łącznie z terenową organizacją NSZZFiPW przy AŚ w Białymstoku. Pomimo polepszenia warunków pracy Zarządu Koła i kontaktu z emerytami pozostało jednak nieodparte wrażenie powolnego usuwania środowiska emerytów z przestrzeni Służby Więziennej. Od tej chwili sprawy emerytów są załatwiane poza terenem jednostki.

* 2021 r - październik, odbyła się I Konferencja Przewodniczących Kół Terenowych połączona z wręczeniem sztandaru KZEiR SW.

Konferencja Przewodniczących Kół Terenowych miała na celu rozpoznanie nastrojów wśród członków kół terenowych i podjęcie próby ponownej integracji społeczności emeryckiej, poprawy wzajemnych relacji z Zarządem Głównym i wskazania nowych priorytetów KZEiR SW jako związku;

* 2021 r – grudzień, w ramach systemowej reorganizacji Służby Więziennej dokonano zmiany przeznaczenia niektórych zakładów karnych i aresztów śledczych w oddziały zewnętrzne – Zakład Karny w Białymstoku zmienił swój status na Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Białymstoku. Nasze Koło Emerytów ma więc duże szanse na pozyskanie nowych członków z tej jednostki oraz zwiększenia puli środków finansowych na swoją działalność w ramach wspólnego funduszu socjalnego;

* 2021 r – grudzień, zmiana na stanowisku Dyrektora Aresztu Śledczego, jednostką kieruje ppłk Małgorzata Błażewicz;

* 2022 r - styczeń, kolejna zmiana terytorialna struktur Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej, z dniem 1 stycznia 2022 r Areszt Śledczy w Białymstoku podlega OISW w Olsztynie w związku z likwidacją OISW w Białymstoku;

* 2022 r - październik, na wniosek Zarządu Głównego KZEiR SW nasz kol. Henryk Łukowski został wyróżniony najwyższym odznaczeniem związku MEDALEM GRATIA SENIORUM.

* 2023 r - luty, uzyskanie przez Koło Terenowe w Białymstoku indywidualnego numeru REGON: 47168965000042;

* 2023 r - maj, VI Zjazd Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej. Wybrano nowe - stare władze związku, zaakceptowano zmiany w Statucie KZEiR SW.
Z ramienia Koła Terenowego delegatką na Zjazd była kol. Bogusława Bieryło ;

* 2023 r - grudzień, po wydarzeniach z maja 2021 r tj. przeniesienia naszej siedziby z administracji Aresztu Śledczego w Białymstoku na teren zewnętrzny jednostki - kolejna zmiana utrudniająca kontakt emerytów i rencistów z zarządem Koła. Tym razem dotyczy zmiany organizacji ruchu na terenie przywięziennym - parkingu i wejścia do hotelu. Od 5 grudnia 2023 r prawo wstępu na ten teren mają wyłącznie zatrudnieni funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Białymstoku na podstawie legitymacji służbowej, pozostałe osoby jak emeryci i renciści mogą wejść na podstawie udostępnionych przez kierownictwo jednostki dodatkowych kart wstępu i wydanych członkom zarządu koła emerytów. Sprawa nie jest błaha a dotyczy bowiem uniemożliwienia kontaktu przedstawicielom Koła Emerytów ( zarządu ) z pozostałą społecznością emerytów w miejscu które zostało udostępnione przez same kierownictwo jednostki. Niestety ta sprawa jak wiele innych, istotnych naszej społeczności nie była tematem obopólnych uzgodnień zarówno Koła Terenowego jak Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej.

cdn.